Voit laittaa minulle suoraan viestiä -->

Omat henkilökohtaiset teemat


Korona-aika on ollut täynnä haasteita, uuden opettelua, sekä sopeutumista alati muuttuviin olosuhteisiin. Ihmisten arki on joutunut uudella tapaa koetukselle. Etäkoulua ja etätöitä - monen itsestään selvän asian uudelleen ajattelemista ja toteuttamista. Yhteiskuntaamme odottaa uusi jälleenrakennuksen aika.

Ystäviä ja läheisiä ei ole päässyt näkemään, harrastukset tauolla, tapahtumat peruttu ja livemusiikki on vaihtunut streameihin eri videopalveluista. Kaikki odottaa paluuta normaaliin, joka sekin tulee epidemian laannuttua saamaan uuden käsitteen. Koronarokotteet ovat tuoneet helpostusta ihmisten arkeen, mutta vielä ollaan matkan päässä siitä, että epidemia on saatu kontrolliin.


Kaupungin talous kuntoon 

Kaupungin talous näytti vuonna 2021 valoisammalta kuin se oikeasti olikaan, kiitos valtion kunnille osoittaman tukipaketin, joka toimi vipuvartena kohti oikeaa raidetta. Ongelmat talouden suhteen eivät ole kuitenkaan hävinneet, päinvastoin, ne on hetkellisesti verhoiltu jopa liian hyvän tuloksen alle, jonka taakse pitää pystyä näkemään. Suunta täytyy kääntää kestävälle pohjalle. Rakenteiden täytyy muuttua ja rakenteita pitää karsia. Ylimääräisistä omista ei-lakisääteisistä velvoitteista, joita jokin toinen taho pystyy järjestämään kustannustehokkaammin ja vähintään yhtä laadukkaasti, on päästävä eroon. Kaupungin oman tuotannon sijaan on hyödynnettävä enenevissä määrin paikallisia yrityksiä ja toimijoita. Kootaan paikalliset ihmiset ja yritykset mukaan osallistavaan päätöksentekoon, jossa rakennetaan kaupungin tulevaisuutta yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Tavoitteena kestävämpi suunta. Hyvinvointialue-uudistuksen myötä, sekä noin 1600 kaupungin työntekijän siirtyminen tulee vaikuttamaan kuntakenttää voimakkaasti. Tämä on se hetki, kun rakenteita tulee tarkastella kokonaisuudessaan.

Takaisin luontoon 

Monet ihmiset ovat korona-ajan myötä löytäneet uudestaan meidän monipuolisen ja kauniin lähiluonnon, joka hakee vertaistaan näillä eteläisillä leveyspiireillä. Tänäkin keväänä monet paikkakuntamme helmet ovat saaneet paljon uusia retkeilijöitä ja hyvä niin. Mitä useampi ihminen löytää itselleen oman kosketuksen luontoon ja oman luontosuhteen, sitä varmemmin näiden paikkojen ylläpidosta ja riittävyydestä tullaan myös tulevaisuudessa pitämään huolta. Lähiluonnossa oleskelu virkistää, rauhoittaa, palauttaa, parantaa keskittymiskykyä ja kuntouttaa. Viherympäristöjen saavutettavuudella voidaan lisätä kaikkien hyvinvointia ja kaventaa terveyseroja. Laadukas  maankäytön suunnittelu luo perustan hyvinvointia tukevalle yhdyskuntarakenteelle, jossa viheralueilla on tärkeä rooli. Kestävän elämäntavan ja luonnollisen liikkumisen ajatusmallin sisällyttäminen kaupungin eri toimialojen toimintoihin olisi oiva tapa näyttää esimerkkiä siitä, miten voimme kannustaa kaupunkilaisia kohti kestävämpää arkea.

Varhaiskasvatus ja tukipalvelut 

Varhaiskasvatus on yhteiskuntamme tukipilari, jonka rooli ja merkitys on nykyisessä tilanteessa kirkastunut monille perheille uudessa valossa. Oikein mitoitetulla lisäresursoinnilla varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja matalan kynnyksen tukipalveluihin pystyttäisiin ennaltaehkäisemään lukematon määrä lasten ja perheiden tulevaisuuden ongelmia. Tällä tulisi pitkällä aikavälillä olemaan positiivinen vaikutus myös perhe- ja lastensuojelutyön puolella kustannusten vähenemisenä ja mahdollisuutena kohdentaa oikeaa apua heille, jotka sitä kaikista eniten kaipaavat ja tarvitsevat. Jos yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle (arvioilta) 1,2 milj. €, niin lyhyellä matikallakin voi tehdä päätelmän; parasta hyvinvoinnin ja talouden hoitoa on ennaltaehkäisevä resursointi.

Oma päivähoitopaikka voi parhaassa tapauksessa olla perheen ainoa tukiverkko ja sinne satsaaminen on varmasti sijoitus meidän kaikkien tulevaisuuden hyvinvointiin. Hämeenlinnan kaupungin käyttöön ottama lapsivaikutuksen arviointi, eli miten lapsen oikeudet toteutuvat ja millaisia hyötyjä tai haittoja lapsiin kohdistuvilla päätöksillä ja toiminnalla aiheutetaan, on oiva työväline myös tulevaisuutta ajatellen.

Luonto- ja ympäristökasvatus  

Kaupungissa on viimeisten vuosien aikana kehitetty metsäpäiväkoti- ja metsäeskaritoimintaa, joka on kokonaisvaltaista ja innostavaa oppimista. Luontokokemukset luovat terveen pohjan lapsen luontosuhteelle ja ympäristövastuun kasvulle. Niillä on vahva yhteys kielen, käsitteellisen ymmärryksen ja arvojen muodostumiseen.

Työtä on tehty sekä kaupungin omissa että yksityisissä päiväkodeissa. Pitkäjänteinen metsäpedagogiikan kehittäminen ja toteuttaminen Opitaan luonnossa ja luonnosta -hankkeessa poiki yhteistyössä toteutetun teemaviikon, jossa somen kautta jaettiin erilaisia ulkona oppimisen vinkkejä. Lisäksi on käynnistetty yksityisten ja kaupungin päiväkotien metsäryhmien välinen verkosto, jossa jaetaan ideoita, visioita ja toimintamalleja. Tällä hetkellä Hämeenlinnan metsäeskarimalliin tullaan tutustumaan ympäri Suomea ja maailmaa.

Panostetaan luonto-ja ympäristökasvatukseen, sekä otetaan se vahvasti mukaan myös perusopetuksen puolelle. Miljöö ja puitteet toiminnan toteuttamiselle ovat vertaansa vailla.

Yrittäjyys 

Monet yrittäjät ja yritykset ovat pitkittyneiden poikkeusolojen takia joutuneet todella ahtaalle, moni on joutunut lopettamaan toimintansa. Tukea valtion osalta on osoitettu, muttei missään nimessä riittävästi. Useat ovat jääneet ilman tukea, tyhjän päälle. Koronaviruspandemian vaikutukset ovat iskeneet voimalla ravintoloihin ja ravitsemisalan yrityksiin. Monet pienet yritykset ovat todella pulassa. Kulttuuriala on saanut kokea täydellisen alasajon. Monet haasteet tulevat näkymään vasta jälkijunassa. Yritykset luovat työpaikkoja ja työpaikkojen voi ajatella luovan osaltaan hyvinvointia ja turvaa huomiseen. Tilanne, jossa yritysten toimintaa joudutaan valtion toimesta rajoittamaan, mutta toimivaa vaihtoehtoista tuen mallia ei löydy - ei ole kestävällä pohjalla. Jos vaihtoehtona on pelkästään velkaantuminen, niin se tiet tulee päättymään surullisella tavalla. Kun terveet yritykset saadaan pidettyä pystyssä on ihmisillä paikka johon palata,  kun koronasta on saatu niskalenkki.

Yritysten ja yrittäjien roolia kaupungin palveluiden järjestämisessä tulee entisestään vahvistaa. Pienempiä hankintoja (alle 60 000€ tavara- ja palveluhankinnat) tulee keskittää paikallisille yrityksille. Yksityiset toimijat luovat osaltaan työpaikkoja, tuovat lisää verotuloja, sekä pystyvät monesti järjestämään palveluita kustannustehokkaammin. Kun valvonta ja laatukriteerit täyttyvät, niin palveluiden käyttäjille ei ole merkitystä kuka palvelun tuottaa. Kaupungin täytyy parantaa omaa toimintaansa, ottaa oppia aiemmin tehdyistä virheistä ja lähteä rakentamaan avointa keskustelukulttuuria paikallisten yritysten ja yrittäjien välille. Kaupungin tulee ottaa vahva rooli mahdollistajana ja yhteistyön edistäjänä. Vahva sanelupolitiikka ja vastakkainasettelu ei voi olla nykypäivän kaupungin rooli missään muodossa. 

Nuorten työttömyys ja osallisuus 

Keskustellaan nuorten kanssa, osallistetaan heitä päätöksentekoon. Rakennetaan vuorovaikutuksessa sapluunaa, jolla pystytään puuttumaan nuorten työttömyyteen. Toteutetaan paikallisten yritysten, Hamkin, Tavastian ja Hyrian kanssa vuorovaikutteista yhteistyötä ja pyritään tarjoamaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja mahdollisuuksia tutustua monipuolisesti työelämään. Mahdollistetaan oppisopimus jatkossakin vaihtoehtona saada koulutus työn ohessa. Hyödynnetään työllisyysseteliä, mikä on Hämeenlinnan kaupungin työnantajalle maksama tuki, jota voidaan maksaa kaupungin kanssa etukäteen sovitusta työllisyyssetelityösuhteesta. 


Pitäjistä löytyy potentiaalia 

Hauho, Lammi, Tuulos, Kalvola (Iittala) ja Renko

Omaan vahvat hauholaiset juuret, vaikka kantakaupungissa asunut jo monta vuotta. Pitäjien asemaa on kaupungin poliittisessa päätöksenteossa heikennetty kuntaliitoksesta asti ja uskon, että pitäjissä asuvat tai mökkeilevät pystyvät samaistumaan tähän näkemykseen. Luodaan pitäjille edellytykset ja mahdollisuudet säilyä elinvoimaisina ja houkuttelevina yhteisöinä ja vahvistetaan näitä kaupungin päätöksen teon avulla. Alvettulan koulun ja päiväkodin säilyttäminen oli oiva voimannäyte siitä, mitä tuo yhteisöllisyys voi parhaimmillaan olla. Kaavoitus – mahdollisuudet ranta-asumisen muuttamisesta pysyväksi, nopeat nettiyhteydet, sekä hyvin hoidettu tieverkko luovat hyvät edellytykset maalle muutolle etätyömahdollisuuksien lisääntyessä. Pitäjien huomioiminen ja markkinoiminen myös meille paikallisille asukkaille tulee nostaa lähimatkailun yhdeksi isoista tavoitteista.

Vanhusten hyvinvointi 

Vanhukset ja riskiryhmäläiset ovat kärsineet tilanteesta todella paljon, monet ovat joutuneet olemaan omien kotiensa vankeina pitkiäkin aikoja. Vanhusten hyvinvointi ja huolenpito on asia, johon täytyy saada kaupungin viitoittamana oikein mitoitettuja resursseja, aikaa ja inhimillisyyttä. Kuntien tulee jatkossakin panostaa omiin laadukkaisiin hoivapalveluihin. Yksityisten monipuolista tarjontaa ja osaamista tulee hyödyntää enenevissä määrin; tarjoamalla vanhuksille valinnanvapaus ja mahdollisuus löytää juuri se heitä parhaiten palveleva hoitopaikka. Laadusta ja huolenpidosta ei saa tinkiä, joten kuntien toimesta toteutettu neuvonta, vuoropuhelu ja valvonta korostuu tulevaisuutta ajatellen entisestään. Vanhustenhuollon puolella aktiivista valvontaa ja seurantaa tulee lisätä. Monesti asioita lähdetään muuttamaan vasta kun jokin surullinen tapahtumasarja tulee ilmi ja henkilökunta on ajettu oman kestokykynsä rajoille. Tällöin ollaan jo auttamattomasti myöhässä. Huolehditaan hoitajien jaksamisesta ja kuullaan heidän ääntään, sieltä löytyy paras tieto, minkälaista resursointia arjessa tarvitaan.

Jaettu arki osana kuntouttavaa toimintaa 

Sukupolvien kohtaaminen on merkityksellistä sekä lapsen että ikääntyneen näkökulmasta. Ikääntyneiden usein kiireetön ja lasta ihaileva huomio ja myönteinen suhtautuminen edistävät lapsen itsetuntoa ja emotionaalista kehitystä. Lasten ja vanhusten välisestä vuorovaikutuksesta hyötyvät molemmat osapuolet. Kohtaamisen tuomalla emotionaalisella sisällöllä on myönteisiä vaikutuksia ikääntyneen mielialaan, elämänlaatuun, terveyteen ja hyvinvointiin. Tuomalla ikääntyneitä ja lapsia yhteen edistetään myös lapsen ymmärrystä ja positiivista suhtautumista eri-ikäisiin ja erilaisiin ihmisiin.

Lue alta, miten pienillä asioilla pystymme vaikuttamaan vanhusten hyvinvointiin.

https://satakielensiivin.wordpress.com/2019/03/06/jaettu-arki-lasten-ja-vanhusten-kesken/